Budget4Care

Begroting voor de zorg

Zorgorganisaties en financieringen worden steeds complexer. U wordt geconfronteerd met steeds meer eisen. U wilt snel en flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt. Uw werkwijze voor het opstellen en beheren van jaarplannen en begrotingen voldoet niet meer.

Budget4Care is een moderne oplossing die gebruikmaakt van de Business Intelligence tooling van XLCubed en SQL Server Analysis Services van Microsoft. Hiermee krijgt u meer grip op uw Planning & Control-cyclus. Met Budget4Care is uw begrotingsproces transparant en beheersbaar. U kunt uw jaarplanning en begroting onderbrengen in dezelfde omgeving die u gebruikt voor uw Business Intelligence ofwel managementinformatie.

De relevante gegevens uit uw Business Intelligence-omgeving – bijvoorbeeld loontarieven, productie of formatie – worden automatisch ingebracht in Budget4Care. Dit betekent dat u via uw intranet de benodigde bouwstenen voor het begrotingsproces kunt inbrengen, bewerken en raadplegen.


U kunt onderdelen van het begrotingsproces verdelen over de verschillende betrokkenen in de organisatie. Zo stelt u bijvoorbeeld tarieven centraal vast, terwijl uw budgethouders decentraal zelf hun productie- en bezettingsplannen inbrengen, waarbij (indien u dat toestaat) van bepaalde normwaarden kan worden afgeweken.

Het is mogelijk om meerdere budgetstappen en scenario’s vast te leggen en deze onderling te vergelijken. Zodoende is gedurende het begrotingsproces de impact van een veranderende organisatiestructuur, producten en tarieven inzichtelijk.

Uw controller houdt het overzicht en kan via uw intranet communiceren met de budgethouders en hun voorstellen beoordelen, goed- of afkeuren en van commentaar voorzien. Eenmaal ingediende budgetvoorstellen kunnen niet meer worden gewijzigd zonder tussenkomst van de afdeling Control.

Processtappen

 • Normwaarden vastleggen (loontarieven, omzettarieven enzovoort).
 • Productiviteit, ORT per functie bepalen.
 • Productie vastleggen (in uren, ZZP, DBC, etc).
 • Productieformatie bepalen als geautomatiseerd resultaat van de productie en de productiviteit.
 • Dagschema’s vastleggen.
 • Indirecte formatie vastleggen.
 • Personeelskosten bepalen als geautomatiseerd resultaat van de formatie en de loontarieven en andere personeelskosten.
 • De productie naar financieringsstroom verdelen.
 • De omzet bepalen als geautomatiseerd resultaat van de productie en de omzettarieven.
 • Overige kosten en baten vastleggen per grootboekrekening.
 • De kosten intern doorbelasten op basis van directe doorbelastingen en/of verdeelsleutels.
 • De jaarbegroting naar perioden verdelen op basis van seizoenspatronen.
 • De jaarbegroting ter beschikking stellen aan de Business Intelligence-omgeving of een bestand opleveren dat als inputbestand voor een bronsysteem kan dienen.