diensten en oplossingen

CPM4Care is een oplossing voor "Corporate Performance Management" (CPM). Hiermee kan een nadrukkelijke verbinding gelegd worden van de strategie van de organisatie en haar Planning & Controlcyclus naar het uiteindelijk rapporteren over de prestaties van de organisatie.

Onze filosofie is dat er op hoofdlijnen standaard informatiemodellen te ontwikkelen zijn voor de voor zorgmanagers relevante informatiegebieden, zoals Financiën, Productie, Personeel en Cliënt. Deze standaard informatiemodellen dekken de extractie uit verschillende in de zorgsector gebruikte informatiesystemen, de verwerking in een datawarehouse, de vastlegging in kubussen en de presentatie van de management informatie voor de eindgebruikers.

Door kengetallen van informatiegebieden te combineren ontstaat Business Intelligence: ‘harde’ cijfers zoals de gemiddelde opbrengst per FTE, loonkosten als percentage van de opbrengsten, geleverde zorg als percentage geïndiceerde zorg et cetera. Met dashboards wordt sturing op resultaat ook snel behapbaar voor het vaak niet-financieel geschoolde zorgmanagement.

Maar Performance Management gaat verder dan management rapportage, daarom hebben wij onder andere een geïntegreerde begrotingsmodule ontwikkeld, waar door invoer van gebruikers direct de impact van (ZZP/DBC-)tariefwijzigingen of verdeelsleutels inzichtelijk is.

Qua techniek sluiten wij aan bij de wereldwijde industrie standaarden. De basis wordt gevormd door Microsoft-producten en voor de distributie en het raadplegen van gegevens wordt gebruik gemaakt van het intra-/internet.

Bij het implementeren van de gehanteerde hulpmiddelen en modellen hanteren wij een aanpak waarbij overdracht van kennis aan de organisatie centraal staat. Onze klanten moeten in staat zijn om zelfstandig het beheer van de nieuwe hulpmiddelen uit te voeren.

Wij leveren een totaaloplossing die bestaat uit een aantal onderdelen: